Menu

Iva Macková

Iva Macková

Iva Macková (1969), supervizorka, lektorka, koučka

telefon: 732 613 151,

e-mail: iva@imackova.cz

Motto: „Zdrojem našeho úspěchu jsme my sami“ Sue Knight

Co mne přivedlo ke koučování?

Moje potřeba nabídnout lidem v oblasti pomáhajících profesí nové přístupy podpory. Vnímala jsem, že lidé v mém okolí nechtějí být pouze mentorováni či supervidováni, ale chtějí si sami hledat své vlastní cesty rozvoje, možnosti, příležitosti… Supervize je dle mne skvělým nástrojem reflexe minulosti, naopak koučování je jednoznačně nástrojem pracujícím s budoucností.

Co je pro mne koučování?

Koučování vnímám jakožto jedinečný přístup podpory lidí, kteří chtějí změnu (profesní, osobní, sportovní, zájmovou…). Jedná se dle mne o profesní vztah založený na důvěře mezi koučem a koučovaným, kdy koučovaný je aktivní, má téma a cíl, je ochoten pracovat na změně, kterou jej provází kouč.

Co mne přitahuje na roli kouče?

Především je to jedinečnost koučovacích setkání, tvořivost v partnerském vztahu, rozvoj sebeuvědomění koučovaných a provázení k pozitivní změně.

Co dle mne může koučování přinášet?

Vize, cíle, změny, světlo ve tmě, energii, tvořivost, otevřenost, jedinečnost, překonání strachů, objevení sebe sama, sladění se sebou a mnohé další.

Co sděluje o koučování se mnou jedna z koučovaných?

Iva poskytuje při koučování bezpečné prostředí pro sdílení nejosobnějších věcí, současně ale tvořivě otevírá možnosti řešení, na které si přichází sám koučovaný. Cítila jsem, že komunikace, kterou mám se svým vnitřním já, je při koučování zhmotněna ve slova a děje se ta úžasná věc, která mě vede k řešení, neboť za pomoci dotazování kouče těmto významům lépe rozumím a dokážu za nimi vidět svá konkrétní rozhodnutí. Koučování s Ivou člověka v životě posouvá dál. (Alena)

Co je mojí profesí?

Své první profesní zkušenosti jsem získávala v oblasti sociální práce ve státní správě s lidmi se zdravotním hendikepem a v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Postupně jsem si vzdělání v oboru sociální práce a andragogiky rozšířila o dlouhodobé výcviky krizové intervence a supervize a začala směřovat více do neziskového sektoru a oblasti vzdělávání. Touha po profesní změně vyústila v můj odchod z pozice zaměstnance. Stala jsem se jedním ze zakladatelů občanského sdružení Tremedias, kde působím na pozici supervizora (sociální práce a sociálních služeb) a na pozici lektora. Nové profesní inspirace jsem našla v koučování díky kurzům Koučink akademie. Aktuálně koučuji především lidi z pomáhajících profesí. Jsem otevřená dalším příležitostem 

Co je mi vlastní?

Tvořivost a otevřenost k novým výzvám.

Co mi dodává energii?

Zážitky s rodinou, přáteli, sportem, knížkami, hudbou či výtvarnými aktivitami.