Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Etika na živo

Vzdělávací cyklus Etika na živo navazuje na vzdělávací cyklus Učitel koučem. Smyslem tohoto kurzu je navázat na koučovací styl, který si ředitelé a učitelé osvojili, začali používat a nyní svou pozornost mohou vztáhnout k výchovné stránce jejich působení na žáky ve škole.

Posláním vzdělávacího cyklu je podpora a rozšíření schopností pedagogických pracovníků v oblasti porozumění a pochopení žáka, předcházení agresivity a její eliminace ve skupině žáků, v oblasti většího ponoření se do efektivnější motivace, většímu porozumění a poskytnutí dalších a nových námětů k práci s jednotlivcem nebo skupinou s implementací koučovacích technik. Vzdělávací cyklus nabízí pedagogickým pracovníkům řadu podnětů k tomu, jak efektivně a zdravě ovlivnit jednání žáků, a to jednak změnou jejich myšlení, která má podpořit navazování nových vztahů, motivaci k dobrým výkonům a podpoře jejich vytrvalosti na cestě k jejich cílům.

Po celou dobu vzdělávání budou naplňovány veškeré klíčové kompetence a bude využíváno mezipředmětových vztahů. Informace budou pedagogickým pracovníkům podávány hravou a interaktivní formou, dbát se bude na věkové zvláštnosti žáků tak, aby téma bylo zábavné a adekvátní každé věkové a cílové skupině.

Celý vzdělávací cyklus navazuje na trend dnešní pedagogiky, a to zaměření se na osobnostní růst žáka. Aktivity v uvedeném programu nabízejí inspirace, jak budovat cestu mezi učitelem a žákem, pedagogem a rodičem, dítětem a rodičem – aby docházelo k vytváření podmínek pro harmonický vývoj osobnosti, za pomocí praktického nácviku sociálních dovedností formovat morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením sebe sama, druhých a zejména efektivním stylem jednání.

Významným přínosem celého vzdělávacího cyklu je rozvoj emoční inteligence s aplikováním prvků etické výchovy.

Na tomto základě jsme vytvořili osmidenní vzdělávací cyklus, který je koncipován do čtyř tematických okruhů.

Stručná charakteristika vzdělávacího cyklu

První okruh Dítě a rodič v nás se zaměřuje se na rozvíjení sociálních kompetencí. Hlavním tématem a první oblastí zaměření je vnímání blízkého okolí – rodiny, a sebevnímání – zážitků a zkušeností z rodiny a vlastní odezva na její klima a vztahy v ní. Další oblastí bude vnímání, jak se vlivy rodiny promítají do budoucích vztahů mimo rodinu. Zaměření pozornosti bude na klíčové hodnoty jako jsou: úcta ke svým „kořenům“, láska a respekt k druhým členům rodiny, rovnováha dávání a přijímání. Důležitým okruhem je také moje místo v rodině a jaké role zde zastávám a jak jsem s nimi v souladu.

Účastníci se dále seznámí, jak podle systemického pohledu rodina ovlivňuje chování jejích jednotlivých členů a jaké mechanismy si přenášejí do jiných vztahů. Přínosem tohoto přístupu je, že pedagog se přes zvýšené sebeuvědomění a sebedůvěru zdravě posílí v jednání se žáky a jejich rodiči. Např.: Pedagog si přes vlastní uvědomění, odkud pochází žákovo chování, nebere tolik osobně jeho nevhodné chování a může pak vůči němu zvolit adekvátnější a efektivnější způsob jednání (viz druhý okruh Pedagog a žáci).

Druhý okruh Pedagog a žáci se zaměřuje na to, jak se zážitky, zkušenosti a způsob výchovy promítá do chování a jednání žáků. Hlavním tématem je zde schopnost sebeřízení – vnímání dopadů vlastního jednání a schopnost změny nevhodných projevů (negativní návyky a přesvědčení, vzorcové chování) a posílení silných stránek. Zaměření bude na způsob komunikace a její dopady – základy asertivního jednání, umět vyjádřit svůj názor, umět říct Ne. Dále se zde zaměříme na podporu pozitivních zdrojů a proaktivního způsobu jednání v rámci systémů (rodina, škola, třída, parta, komunita, společnost). Součástí je i porozumění formování skupin a podskupin ve třídě (vlivy emocí, přesvědčení a postojů), jak se tyto vlivy odrazí v dynamice procesů (život třídy) a formování vztahů (žáci mezi sebou, žáci versus pedagog). Zaměření zde bude na zdravou socializaci žáků (formování zdravé školní skupiny) Pozornost bude věnována motivaci, zacházení s dominancí a submisivitou žáků (vyčleňování, šikana).

Třetí okruh Etika na živo se zaměřuje na koučovací přístup se skupinou a generování vlastních myšlenek, nápadů a vyjádření potřeb. Umožňuje skrze různé interaktivní způsoby sdílení zprostředkovávat různé nové pohledy na věci, možnosti si je probrat a zaujmout k nim osobní svobodné stanovisko, jak na straně žáků, tak na straně pedagogů - společný kvas umožňuje zrání. Tato část kurzu počítá s aktuálními podněty účastníků a společným hledáním, jak s tématy zacházet, což inspiruje a současně učí, jak s tématy později nakládat ve třídě. Otevřené otázky slouží nejen jako „otvírače myšlení“ žáků v hodině, ale také jako inspirující způsob zamýšlení se pedagoga nad jednotlivými tématy při přípravě na hodinu.

Čtvrtý okruh Pedagog a rodiče nabídne účastníkům možnost hledat, nacházet nebo si vyměňovat zkušenosti a osvědčené způsoby, jak efektivně komunikovat s rodiči. Na jedné straně, aby cítili, že jsou respektováni a to nejenom oni, ale i jejich děti. Na druhé straně, aby byl respektován pedagog. Naučí se jak lámat mezilidské bariery a nacházet efektivní způsoby spolupráce. Osvojí si způsoby, jak zacházet s názory a emocemi těch druhých s ohledem na své oprávněné potřeby a hranice. Vnímáme, že pedagog a rodič jsou spojenci, kteří se setkávají nad předmětem společného zájmu, kterým je ten nejlepší možný způsob rozvoje dítěte (obsahové znalosti a dovednosti, sociální dovednosti), jež jim bylo svěřeno k péči.

Lektoři programu:

Jiří Šmejkal, ACC

 


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<